សាលារៀន ប៊ិន សៀង          柬埔寨福建会馆公立民生学校           Min Sheng School

校园生活
 • stu.jpg
 • stu1.jpg
 • stu2.jpg
 • stu3.jpg
 • stu4.jpg
 • stu5.jpg
 • stu6.jpg
 • stu7.jpg
 • stu8.jpg
 • stu9.jpg
 • stu10.jpg
 • stu11.jpg
 • stu12.jpg
 • stu13.jpg
 • stu14.jpg
 • stu15.jpg
 • stu16.jpg
 • stu17.jpg
 • stu18.jpg
 • stu19.jpg
人间有情 爱心无界

 

 

2011年11月17日 捐赠仁士芳名及款项细目

 1. 林财金   US$ 1,000
 2. 吴报森   US$ 1,000
 3. 黄美芬   US$ 1,000
 4. 洪    群   US$ 1,000
 5. 郭炳基   US$     600
 6. 罗凤群   US$     500 (欧元)
 7. 柯淑华   US$     500
 8. 蚁绍华   US$     500
 9. 郑美香   US$     300
 10. 陈武装   US$     300
 11. 周武忠   US$     200
 12. 蔡瑞光   US$     200
 13. 张在敬   US$     200
 14. 王锦源   US$     200
 15. 洪理汛   US$     200
 16. 林得华  US$     200
 17. 蔡基利   US$     200
 18. 许俊财、陈莉虹   US$     120
 19. 杜秀博   US$     100
 20. 吴淑英   US$     100
 21. 柯婉华   US$     100
 22. 吕    根   US$     100
 23. 郭勋镇   US$     100
 24. 黄慧慧   US$     100
 25. 陈其昌夫妇   US$     100
 26. 苏志明   US$     100
 27. 陈中华   US$     100
 28. 邱振威、陈月娟   US$     100
 29. 蒋民强   US$     100
 30. 黄巧兴   US$     100
 31. 叶潮英   US$     100
 32. 陈文彦   US$     100
 33. 施碧川   US$     100
 34. 陈大隆   US$     100
 35. 黄汉存   US$     100
 36. 林延慕   US$     100
 37. 李作盛   US$     100
 38. 李炳记   US$     100
 39. 黄维明   US$     100
 40. 张文和   US$     100
 41. 林养能、肖玉华   US$     100
 42. 蔡礼强夫妇   US$     100
 43. 周慧珠   US$     100
 44. 陈小明   US$     100
 45. 黄素琴   US$       50
 46. 邱仕英   US$       50
 47. 黎远贤   US$       50
 48. 冯宝兰   US$      1,000
 49. 郑棉发,钟贵强  US$   12,000 


2011年9月13日 我会举办庆典庆祝民生中学获评“华文教育示范学校”称号暨中秋联欢晚会,得热心人士捐款“民生中学助学金基金会”

 1. 杨启秋   US$ 1,000
 2. 郑棉发   US$ 1,000
 3. 许贞木   US$ 1,000
 4. 庄明强   US$ 1,000
 5. 彭福川   US$ 1,000
 6. 郑源来   US$ 1,000
 7. 蚁绍华   US$ 1,000
 8. 林财金   US$ 1,000
 9. 吴报森   US$ 1,000
 10. 谢礼荣   US$ 500
 11. 蒋民强   US$ 200
 12. 林贤明   US$ 200
 13. 江志毅   US$ 150
 14. 蔡礼强、陈秀娘   US$ 100
 15. 蚁绍庆   US$ 100
 16. 李捷贵   US$ 100
 17. 苏 南      US$ 100
 18. 林养能   US$ 100
 19. 邱振威   US$ 100
 20. 黄美华   US$ 100
 21. 黄美芬   US$ 100
 22. 林金椅   US$ 100
 23. 史燕南   US$ 100
 24. 李冠林   US$ 100
 25. 江玲虹   US$ 50
 26. 黄 平      US$ 50
 27. 邱怡章   US$ 50
 28. 耿春彦   US$ 50
 29. 黄荣德   US$ 50
 30. 蒋国华   US$ 50
 31. 刘小文   US$ 50
 32. 陈新华   US$ 50
 33. 高金强   US$ 50
 34. 吴报泉   US$ 50
 35. 杨锡明   US$ 50
 36. 蔡明翔   US$ 50
 37. 林秀满   US$ 50
 38. 黄巧兴   US$ 50
 39. 吴胜群   US$ 40
 40. 郭少丽、赖美芳   US$ 40
 41. 黄清艳   US$ 30
 42. 大福发   US$ 30
 43. 陈亿城   US$ 30
 44. 赖文茂   US$ 30
 45. 潘南来   US$ 30
 46. 周月娥   US$ 30
 47. 纪传义   US$ 30
 48. 罗氏宗亲总会   US$ 25
 49. 符氏宗亲总会   US$ 25
 50. 骆铁斌   US$ 20
 51. 霍丽霞   US$ 20
 52. 杨发茂   US$ 20
 53. 黄烈汉   US$ 20
 54. 邱世杰   US$ 20
 55. 钟学明   US$ 20
 56. 周昭升   US$ 20
 57. 陈伟文   US$ 20
 58. 周月华   US$ 20
 59. 黎桂珍   US$ 20
 60. 许剑雄   US$ 20
 61. 李德兴   US$ 20
 62. 卢瑞茂   US$ 20
 63. 王琼茂   US$ 20
 64. 杨培勇   US$ 20
 65. 方鑫铃   US$ 20
 66. 吴报洲   US$ 20
 67. 锦隆、锦新   US$ 20
 68. 吴祥龙   US$ 10
 69. 林 杰   US$ 10
 70. 陈金梅   US$ 10
 71. 倪筠婷   US$ 10
 72. 陈丽竹   US$ 10
 73. 林慧卿   US$ 10
 74. 魏佳隆   US$ 10
 75. 曾丽萍   US$ 10
 76. 郭炳基   R 1,000,000
 77. 洪 希   R 100,000
 78. 王思敬   R 100,000
 79. 2005届校友   US$ 110 R 30,000
 80. 杨贵英   20 箱 纯净水
 81. 海南同乡会   庆贺花篮一个
 82. 陇西李氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 83. 济阳蔡氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 84. 杨氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 85. 铁桥头柬华理事会"华明公校"   庆贺花篮一个
 86. 汾阳郭氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 87. 雷西郊柬华理事会"培华公校"   庆贺花篮一个
 88. 江夏黄氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 89. 柬埔寨广肇会馆"广肇学校"   庆贺花篮一个
 90. 西河林氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 91. 谢氏宗亲总会   庆贺花篮一个
 92. 柬埔寨潮州会馆   庆贺花篮一个
 93. 柬华理事总会   庆贺花篮一个
 94. 加江市柬华理事会   庆贺花篮一个
 95. 柬埔寨赖氏宗亲会   庆贺花篮一个
 96. 柬埔寨客属会馆“崇正学校”   庆贺花篮一个
 97. 饶平凤凰同乡会   庆贺花篮一个
 98. 吴氏宗亲总会   庆贺花篮一个

20世纪六十年代校友、1999年民生中学“华群班”校友、2002届、2004届、2006届校友登报庆贺。


22011年3月至2011年8月捐助民生中学助学金

 1. 陈慕勇        4次*100 US$400
 2. 柬埔寨有线电视台    4次*100 US$400
 3. 翁五一勋爵(校友)  US$2,000
 4. 郑狄昌                    US$10
 5. 陈亿城                    US$300
 6. 美国夏威夷 Mr.Charls ty tang  US$4,000
 7. 郭黄美芬 校友      US$10,000
 8. 许成功                  US$300
 9. 邓泳雪 退休教师   US$1,000
 10. 吴文先/林惠娥         US$200
 11. 蒋国华                     US$100
 12. 江经平                     US$100
 13. 黄巧兴                     US$200
 14. 郭民强                     US$100
 15. 中国澳门 姚鸿明校友 US$500
 16. 喜金莱老师           US$300


2008年9月至2011年3月

 1. 翁五一 二次 US$ 1,000       44 台计算机
 2. 法国潮州会馆会长 蔡汉忠    US$ 10,000
 3. 许贞木  US$ 7,500
 4. 新加坡 蔡志贤  (一间幼儿卧室装修和全部设备)
 5. 柬埔寨有线电视台(台湾) 赖
  瑞德(28次) US$ 2,800
 6. 郑棉发  US$ 2,040
 7. 林郭增 三次 US$ 2,000
 8. 许成功 五次  US$ 1,300
 9. 无名氏   US$ 1,150
 10. 美国 黄炳财  US$ 1,000
 11. 新加坡 CHUO YONG GUAN一台钢琴
 12. 周冰秀老师 二次  US$ 700
 13. 郭炳基 二次 US$ 530
 14. 谢太奈 三次 US$ 400
 15. 陈慕勇 五次 US$ 400
 16. 李冠林  US$ 300
 17. 民生校车 陈 城  US$ 200
 18. 马来西亚素食馆 US$ 200
 19. 蒋国华 二次 US$ 200
 20. 黄巧兴 二次  US$ 200
 21. 江经平 二次 US$ 200
 22. 郭民强 二次 US$ 200
 23. 罗通海 三次 US$ 200
 24. 澳大利亚  林 萌 老师 US$ 200


杨启秋